Laatst gewijzigd op 12 Februari 2012. Alle oude versies komen hiermee te vervallen. Alle FAQs en Policys blijven onverminderd van kracht en gelden als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden. In gevallen waarbij een FAQ of Policy conflicteert met deze Algemene Voorwaarden gelden deze Algemene Voorwaarden.1.     Algemeen

a.      SleepSub.nl is een gratis dienst. Het gebruik van SleepSub.nl is open en vrij voor eenieder, mits deze niet de toegang tot SleepSub.nl is ontzegd. De gebruiker, hierna te noemen "Lid" of "User" verklaart zich bij gebruik van SleepSub.nl expliciet akkoord met alle voorwaarden en bepalingen in dit document. Dit geld ook voor de gebruiker met een dubbele account, hierna te noemen "Kloon".

b.     Gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde enetiquette: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van - en zich te houden aan - de algemene voorwaarden, de huisregels die opgesteld zijn in de algemene FAQ. Het is de gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruikers kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van SleepSub.nl.

c.     SleepSub.nl behoudt zich het recht voor een lid op elk moment, zonder opgaaf van redenen, de toegang tot SleepSub.nl - geheel of gedeeltelijk en tijdelijk danwel permanent - te ontzeggen.  Gebruik van de diensten van SleepSub.nl op enig moment tijdens een periode van ontzegde toegang is NIET toegestaan en valt wettelijk onder computervredebreuk.

d.     Aan SleepSub.nl en het gebruik ervan kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


2.     Geregistreerde gebruikers

a.     Een geregistreerde Lid (user) is een gebruiker die middels een kosteloze registratie een gebruikersnaam heeft aangemeld. Deze gebruikers worden ook wel Leden of users genoemd.

b.     Leden zijn verantwoordelijk voor alle berichten, grafische en andere (audio)visuele uitingen, linkjes en overige geposte zaken en uitgevoerde handelingen middels het aan zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord gekoppelde account.

c.     De lid dient zorgvuldig met het aan hem/haar beschikbaar gestelde account om te gaan en is zelf verantwoordelijk voor misbruik door derden van zijn/haar account, tenzij er sprake is van grove nalatigheid van andere gebruikers kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van SleepSub.nl.

d.     De user is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt zich ongeoorloofd toegang te verschaffen tot afgesloten delen van andere gebruikers kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van SleepSub.nl of haar diensten en/of systemen, of als user andere gebruikers kan bewerken. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van SleepSub.nl saboteert middels defacing, (D)DoS aanvallen, Virus aanvallen en andere vormen van computercriminaliteit.


e.     De user is wettelijk vervolgbaar indien hij/zij pogingen onderneemt verboden materiaal te posten die vervolgens tegen de DumpIT! regels zijn. Indien bij kinderporno en/of ander wettelijk verboden materiaal zal hierbij de politie en justitie op de hoogte van worden gebracht. Hierbij zal de gebruiker zelf een mail krijgen dat het doorgegeven is aan zijn/haar Overheid.

f.     Gebruiker verklaart bij het aanmaken van een profiel tenminste de leeftijd van 10 jaar te hebben bereikt, danwel toestemming te hebben van ouders of wettelijke voogd om op SleepSub.nl een profiel aan te maken.


g.     Het is niet toegestaan een extra account te registreren, noch hiermee te posten, wanneer een ander account van dezelfde persoon de toegang tot - of een gedeelte van - SleepSub.nl is ontzegd. Indien gebruiker - gedeeltelijk - in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde verbeurt gebruiker, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomt is vereist, een direct opeisbare boete van 25,- EURO (zegge vijfentwintig euro) per gebeurtenis, waarbij elke met deze kloon geplaatste posts of verzonden prive berichten geldt als een gebeurtenis.


3.     Aansprakelijkheid

a.     Een lid of user is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade, direct of indirect en zowel materieel als immaterieel, die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.

b.     Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, biedt SleepSub.nl geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de gegevens, informatie, software en andere onderdelen, noch met betrekking tot de geschiktheid ervan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.  Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software en andere vormen van gebruik of verwerking.

c.     SleepSub.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie, software, werkwijzen, tools en andere vormen van gebruik.

d.    SleepSub.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies van data en gegevens.  Hieronder inbegrepen door gebruikers en premium geplaatste teksten en ander materiaal.4.     Rechten van SleepSub.nl en verbodsbepalingen

a.     SleepSub.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor gebruikers en users zonder opgaaf van reden de toegang tot SleepSub.nl geheel of gedeeltelijk en voor bepaalde of onbepaalde tijd te ontzeggen.

b.     Een lid komt niet in aanmerking zijn/haar account op te zeggen. Hierbij betrekt het tot een registratie per 3 keer voor 1 persoon met een IP controle. Je kunt je account "opzeggen" door middel van al je gegevens te verwijderen uit je profiel en een nieuwe pass door te sturen.

c.     SleepSub.nl behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook te wijzigen, verspreiden of verwijderen, features en mogelijkheden toe te voegen of te verwijderen.


d.     Een lid verleent met plaatsing of op enigerlei wijze beschikbaar maken van berichten, teksten, foto's en ander (audio)visueel materiaal, hieronder inbegrepen het plaatsen van hyperlinks naar voornoemd materiaal, een onbeperkt, onbegrensd en onvoorwaardelijk, niet-exclusief gebruiksrecht voor commerciele en niet-commerciele doeleinden van de door user geplaatste berichten, foto"s en ander (audio)visueel materiaal.  Hieronder inbegrepen, maar niet beperkt tot,  het quoten van het volledige materiaal of delen ervan in andere berichten, het weergeven van het volledige materiaal of delen ervan aan bezoekers van SleepSub.nl

e.     Het auteursrecht van door gebruiker geplaatste content blijft bij de individuele gebruikers.  SleepSub.nl is niet gerechtigd het materiaal te verkopen of te verhuren.

f.     Misbruik, in welke vorm dan ook, van SleepSub.nl kan resulteren in uitsluiting van SleepSub.nl of delen van SleepSub.nl, voor bepaalde of onbepaalde tijd, zonder opgaaf van reden.

g.     Het is gebruiker niet toegestaan materiaal te plaatsen op SleepSub.nl waarvan de auteursrechten niet bij gebruiker of in het publieke domein liggen. Met het plaatsen van software, tekeningen, muziek, video's van CD/DVD/BD, verklaart gebruiker de auteursrechthebbende te zijn danwel diens expliciete toestemming te hebben verkregen voor het gebruik van het geplaatste materiaal. Als u wel de genoemde categorieen plaatst, bent u verantwoordelijk voor alle nadelen vandien.


5.     Auteursrecht

a.    Copyright Disclaimer Section 107 of the Copyright act 1976, allowance is made for ''''fair use'''' for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational or personal use tips the balance in favor of fair use.


b.    The site is non-profit. Because of google Ads, we get some money to pay our site and our servers. We ask the visitors of SleepSub.nl to buy the original CD/DVD to support the anime company and their work. If there is any problem with the anime of episode, we would like you to visit our DMCA page.6.     Advertenties

a.     Omdat SleepSub.nl een gratis dienst is wordt er op de pagina"s binnen SleepSub.nl reclame gemaakt in tekstuele en audio-visuele vorm.  Het weren van deze reclame, geven van uitleg over het weren van deze reclame, aanzetten tot weren van deze reclame of vragen om uitleg over het weren van deze reclame is verboden.  De reclame stelt het voortbestaan van SleepSub.nl veilig en overtreding van deze regel kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting van SleepSub.nl!


7.     Priveberichten

a.     Het PM-systeem is een systeem waarmee gebruikers direct berichten kunnen sturen aan andere gebruikers. 

b.     Gebruiker dient er rekening mee te houden dat het te allen tijde mogelijk is dat de Administrators van SleepSub.nl besluiten deze berichten in te zien indien er sprake is van verdenking van een strafbaar feit, misbruik van het systeem of er, ons inziens, andere dringende redenen zijn deze in te zien.  Het PM-systeem is geen vervanging voor een chat en is nadrukkelijk NIET prive.   Verzonden berichten kunnen worden ingezien door de afzender, ontvanger en Administrators van SleepSub.nl.


8.     Premium accounts (indien beschikbaar)


a.     Een premiumhouder is een gebruiker die tegen vergoeding extra functionaliteit voor een bepaalde periode huurt. Deze extra functionaliteit is gekoppeld aan de username van de gebruiker, en kan derhalve slechts worden gebruikt indien de gebruiker is ingelogd onder deze specifieke username.


b.     Een Premium account is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden. Premium abonnementen zijn tevens altijd gekoppeld aan maximaal een username, namelijk die waarvoor deze is aangeschaft. Het is niet mogelijk een abonnement over te dragen aan een andere username. Ook niet als die username ook van jezelf is.


c.     Indien de gebruiker de toegang tot SleepSub.nl wordt ontzegd zal de extra functionaliteit in de meeste gevallen onverkort van kracht blijven, met uitzondering van de mogelijkheid diens berichten te wijzigen.


d.     De mogelijkheid tot het plaatsen van berichten en reacties evenals het gebruik van uploadfaciliteiten, wijzigen van profielen en berichten en andere basisfunctionaliteit behoren bij een gratis abonnement en zijn derhalve niet perse beschikbaar voor abonnees indien zij de toegang tot SleepSub.nl zijn ontzegd. In extreme gevallen van misbruik of ongeoofloofd gedrag kan een abonnee de toegang tot SleepSub.nl volledig en permanent worden ontzegd. In die gevallen verliest de gebruiker het recht op alle toegang tot SleepSub.nl. Het abonnement komt dan, zonder recht op restitutie, te vervallen.


e.     Restitutie van Premiumsgelden is niet mogelijk. Een verzoek hiertoe zal in geen enkel geval gehonoreerd worden.


f.     Aan een Premium abonnement kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot bereikbaarheid en continuiteit van SleepSub.nl. In geval van langdurige onbereikbaarheid, uitgezonderd situaties van overmacht, zal SleepSub.nl. de premiumhouder op basis van tijd voor tijd vergoeden en het premium abonnement kosteloos een periode evenredig aan de onbereikbaarheid verlengen.


g.     Het is premiumhouders toegestaan gedurende de duur van het abonnement de reclames die zich op elke pagina van SleepSub.nl bevinden uit te schakelen. Deze zullen al automatisch uitgeschakeld worden.


h.     Het Gratis abonnement is geen premiumdienst. Hiervoor is geen vergoeding betaald.


9.     Onvoorziene omstandigheden en slotbepaling


a.     SleepSub.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruiker is er zelf verantwoordelijk voor deze bepalingen regelmatig in te zien.


b.     Indien gebruiker niet akkoord gaat met de bepalingen in de Algemene Voorwaarden is het gebruiker niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de diensten van SleepSub.nl.